خداحافظ گاری کوپر

خداحافظ گاری کوپر

ISBN: 9644481429

ISBN 13: 9789644481420

Publication Date: 2004

Publisher: انتشارات نیلوفر

Pages: 288

Format: Paperback

Authors: Romain Gary, سروش حبیبی

3.96 of 4,677

Download PDF

Download ePub

حالا همه‌چیز به رنگ خاکستری بنفش متمایل بود و برف شل و چسبنده‌. سرما به همه جای آدم سر می‌کشید و دنبال قلب می‌گشت. در اطرافشان کوچکترین اثری از حرکت محسوس نبود. سکونی بود که انسان را فرو می‌بلعید و مغز را که هنوز زنده بود و آنها همه در شخص دیگری می‌گذشت. دیگر نه در درون انسان اثری از کثافت‌کاری‌های روانی بود نه در بیرون. لنی کم‌کم داشت به قدری به این مسائل بی‌اعتنا می‌شد که حتی امکان داشت برگردد و...

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share